GDPR

Zásady ochrany a zpracování osobních údajů včetně provozních, lokalizačních a identifikačních údajů (dle GDPR).

Tyto Podmínky zpracování osobních údajů, včetně provozních, lokalizačních a identifikačních údajů účastníků upravují podmínky, za nichž společnosti 4NET.TV solutions a.s., IČO: 04587413 a 4NET.TV services s.r.o., IČO: 03582337, obě se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice (dále společně „4NET.TV“) pracují s osobními, identifikačními, provozními a lokalizačními údaji.

Prohlašujeme tímto, že s veškerými nám poskytnutými a námi zpracovávanými osobními údaji, jsme vždy nakládali a nakládáme zodpovědně, pro konkrétní účely, v minimálním nutném rozsahu, vždy v souladu s platnými právními předpisy a s důrazem na jejich maximální ochranu.

1. Osobní údaj: je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (např. jméno, příjmení, rodné číslo, emailová adresa apod.).

2. Správce osobních údajů: Společnosti 4NET.TV solutions a.s., IČO: 04587413 a 4NET.TV services s.r.o., IČO: 03582337, obě se sídlem Češkova 834, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, jsou ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „GDPR“) správci osobních údajů.

3. Účel zpracování: 4NET.TV zpracovává osobní údaje pro účely vyplývající z příslušných právních předpisů, pro účely plnění smluv a s tím souvisejících povinností a oprávněných zájmů správce, jimiž jsou: zajišťování provozu IPTV platforem, doložení uzavření smluv s poskytovateli IPTV koncovým uživatelům/zákazníkům – fyzickým osobám, vedení evidence poskytovatelů služeb - zákazníků, vedení nezbytných údajů o uživatelích IPTV platforem, vedení účtů, poskytování a vyúčtování služeb, ochrany před zneužitím služeb, pro účely vymáhání pohledávek a za účelem další spolupráce s poskytovateli IPTV - zákazníky, vč. případného přímého marketingu.

4. Kategorie osobních údajů: Pro výše uvedené účely zpracovává 4NET.TV zejména následující osobní a identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, datum narození/popř. jiný národní identifikátor, podpis případně elektronický podpis, záznamy telefonních hovorů, některé údaje u podnikajících fyzických osob (obchodní firmu, název, sídlo, místo podnikání, identifikační číslo), telefonní číslo, e-mailové spojení, údaje o platbách, platební morálce a bankovním spojení. Pro zajištění práva dle § 65 odst. 3 ZEK 4NET.TV zejména eviduje údaje o soustavném opožděném placení anebo o soustavném neplacení.

5. Provozní a lokalizační údaje: 4NET.TV dále na základě zákona zpracovává provozní údaje, jimiž jsou zejména údaje o datových přenosech a dalších službách poskytovaných 4NET.TV, technické údaje umožňující identifikaci (např. IP adresy) a lokalizační údaje, jimiž se rozumí jakékoli údaje zpracovávané v síti elektronických komunikací, které určují zeměpisnou polohu koncového zařízení uživatele veřejně dostupné služby elektronických komunikací. Tyto osobní údaje vč. údajů provozních a lokalizačních je 4NET.TV oprávněn užívat a povinen spravovat v souladu s právními předpisy. Provozní a lokalizační údaje jsou na základě zákona uchovávány po dobu šesti (6) měsíců.

6. Zákonnost zpracování: Zpracování osobních údajů pro výše uvedené účely je prováděno z důvodu plnění smluv na službu IPTV, plnění právních povinností, které se na 4NET.TV vztahují, a z důvodu jejich nezbytnosti pro účely oprávněných zájmů 4NET.TV, které vyplývají z výše uvedených účelů.

7. Minimalizace zpracování: Osobní údaje jsou zpracovány a užívány pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nutnou pro naplnění výše uvedených účelů.

8. Po ukončení smluvního vztahu 4NET.TV osobní údaje zpracovává pro účely vymáhání pohledávek, vyřizování reklamací, účetních potřeb apod. Zpracování trvající po ukončení smluvního vztahu bude ukončeno, jakmile pomine důvod zpracování. Osobní údaje jsou však v nezbytném rozsahu dále uchovávány pro určení, výkon a obhajobu právních nároků 4NET.TV, a to po nezbytnou dobu (zpravidla do úplného vypořádání práv a povinností ze smlouvy či uplynutí příslušných objektivních promlčecích lhůt).

9. Příjemci osobních údajů: Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu předány osobám, které 4NET.TV zastupují nebo jinak chrání jeho oprávněné zájmy, mimo jiné při vymáhání pohledávek 4NET.TV za poskytovatelem IPTV. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu dále předány osobám, které se podílejí zejména na vytváření, nabízení, úpravě, poskytování a provozování služeb (zejm. zprostředkovatelé a dodavatelé), případně osobám. Osobní údaje mohou být v nezbytně nutném rozsahu dále předány osobám, které se podílejí na plnění zákonných povinností 4NET.TV (např. externí účetní společnosti apod.).

10. Práva zákazníka: poskytovatel IPTV i koncoví uživatelé služeb IPTV mají právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, právo na výmaz, právo na omezené zpracování a právo na přenositelnost údajů ve smyslu platných právních předpisů.

11. Poskytovatel IPTV i koncoví uživatelé služeb IPTV jsou oprávněni kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě oprávněného zájmu 4NET.TV. Pokud bude námitka vznesena proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou, již osobní údaje pro tento účel dále zpracovávány.

12. Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu poskytovatele IPTV nebo koncového uživatele služeb IPTV, je oprávněn tento svůj souhlas kdykoli odvolat.

13. Poskytovatel IPTV i koncoví uživatelé služeb IPTV jsou oprávněni proti zpracování osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktualizace: 20. 10. 2023

PDF